Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Marka Tescili

S

ınai Mülkiyet Kanunu’nda marka; bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan açık ve kesin korumanın sicile tescil edilmesi şartı ile kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimini gösteren her türlü işaret olarak tanımlanmıştır. Tanımından da anlaşılacağı üzere, marka için en önemli unsur, ayırt edici nitelik taşımasıdır.

Sınai Mülkiyet Kanunu gereğince; Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmalar marka olarak tescil edilemeyecek işaretler olarak sayılmıştır. Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmalar da marka olarak tescil edilememektedir. Yine malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini yansıtan işaretler ile mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler de Sınai  Mülkiyet Kanunu’nda marka olarak tescil edilemeyecek işaretler arasında sayılmıştır.

Marka başvuruları, Uluslararası Nice Anlaşması ile belirlenen, mal ve hizmetleri sektörel bazda gruplara ayıran sınıflandırmaya göre yapılmaktadır. Buna göre, marka başvurusunun hangi sınıf ya da sınıflar için yapılacağının doğru tespiti önem taşımaktadır.  Tescili talep edilen marka için aynı sınıfta daha önce tescil edilmiş  bir marka bulunması halinde, ilgili  başvuru Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından reddedilmektedir. Bu incelemeden geçen ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ilan edilen  başvurulara ise diğer marka tescil sahiplerinin itiraz hakkı bulunmaktadır. Bu itiraz, tescili talep edilen marka başvurusunun halk tarafından ilişkilendirilme ya da karıştırılma ihtimaline dayanmaktadır. Geniş kitlelerce bilinirliği bulunan ve ”tanınmış marka” olarak tescil edilen markalar için ise, sınıf farkı aranmaksızın, aynı isim ya da işaretlerle tescili istenen tüm talepler reddedilmektedir.

Marka başvurusu, bizzat Türk Patent ve Marka Kurumu’na ya da e-devlet sistemi üzerinden online olarak yapılabilmektedir. Şekli incelemeden geçen, itiraz edilmeyen ya da itirazı olumlu sonuçlanan ve devamında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından istenen belgeleri tamamlanan başvurular marka bülteninde yayımlanarak  tescil edilmektedir.  Tescil edilen bir markanın koruma süresi 10 yıl olup, bu sürenin bitmesi ile tescil hakkı yenilenebilmektedir. Koruma süresi ise marka tescil talebinin yapıldığı tarihten itibaren başlamaktadır.

Marka sahibi, markasının izinsiz kullanılması halinde tescilden doğan haklarını kullanabilmektedir. Bu hakların, tescilli marka ile aynı veya benzer ya da haksız rekabet yaratabilecek nitelikte tüm işaretlerin kullanılmasını, kullanılmış malların toplatılmasını, imhasını veya  ithal ve ihracını engellemeye varan büyük  bir yaptırım gücü bulunmaktadır. Yine, marka sahibinin, tescilli markasının izinsiz kullanıldığı ve markasına tecavüz edildiğine ilişkin tespit, men ve maddi ve manevi  tazminat davaları açma hakkı bulunmaktadır.

This site is registered on wpml.org as a development site.