Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Anonim Şirketlerde Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu

A

vukatlık Kanunu 35.maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Pek bilinirliği olmayan bu düzenleme, son günlerde barolardan gönderilen uyarılar ve avukat bulundurma zorunluluğuna uymayan anonim şirketler hakkında başlatılan yasal işlemler ile  yeniden gündeme geldi.

Avukat Bulundurma Zorunluluğunun Gerekçesi

İlgili düzenlemenin sözleşme özgürlüğü ve eşitlik ilkesine aykırı olduğundan bahisle Anayasa’ya aykırılığı iddiası ile iptali talep edilmiş ancak bu talep Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Anayasa Mahkemesi kararında bu zorunluluğun gerekçesi;  ”…… esas sermayesi belli büyüklüğe ulaşmış anonim şirketlerin, kurumsal varlıklarını bünyelerinde barındırdıkları farklı çıkarlar arasında adil bir denge kurarak devam ettirebilmeleri için başlangıçtan itibaren yaptıkları her türlü işlemin daha sonra hukuki uyuşmazlığa yol açmayacak şekilde, sağlam bir hukuk temelinde yapılması ve bu şekilde kârlılık ve çağdaş işletmecilik esaslarına uygun olarak verimli biçimde çalıştırılabilmeleri amaçlanmıştır.” şeklinde açıklanmıştır.

Ayrıca yine Anayasa’nın 167. maddesi gereğince devletin, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alabileceği belirtilmiştir.

Eşitlik ilkesine aykırılık iddiası için ise ” ..esas sermayesi bu miktar ya da üzerinde olan anonim şirketler ile esas sermayesi bu miktardan az olan anonim şirketler, toplumun sosyal ve ekonomik düzenini etkileyecek işlevsel özelliklere sahip olmaları bakımından aynı hukuksal konumda bulunmadıklarından, bunlara farklı kurallar uygulanması eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmaz.” denilmiştir.

Zorunluluğa Uymamanın Yaptırımı

Avukatlık Kanunu 35. maddesi gereğince; esas sermayesi Türk Ticaret Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla olan anonim şirketlerin sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.

Buna göre, 2018 yılı asgari ücreti üzerinden hesaplandığında, zorunluluğa uymayan anonim şirketler için aylık 4.000,00 TL civarında bir idari para cezası oluşmaktadır. Söz konusu idari para cezası, Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından  geçmiş dönem yıllar için verilmektedir. İdari para cezasına sulh ceza mahkemeleri nezdinde itiraz yolu açık olmakla birlikte ilgili kanun hükmünün son derece açık olması, iptal talebini reddeden Anayasa Mahkemesi kararı ve verilecek idari para cezalarının büyüklüğü düşünüldüğünde, ilgili zorunluluğa uymanın önemini bir kez daha hatırlatmakta fayda bulunmaktadır.

This site is registered on wpml.org as a development site.