Av.AYŞEGÜL ZENGİN-ZENGİN HUKUK VE DANIŞMANLIK PERSONEL ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA VE AÇIK RIZA FORMU

Değerli Personel Adayımız,

Av. AYŞEGÜL ZENGİN-ZENGİN HUKUK VE DANIŞMANLIK’a gerçekleştirmiş olduğunuz iş başvurusu sebebiyle tarafımıza göndermiş/vermiş olduğunuz özgeçmişinizde ve/veya ekinde sunmuş olduğunuz diğer belgelerde yer alan kişisel ve özel nitelikteki kişisel verilerinizin tarafımızca işlenmesi, tarafınızın vereceği açık rıza ile mümkün olacaktır. 

Tarafımıza göndermiş/vermiş olduğunuz özgeçmişinizde ve/veya ekinde sunmuş olduğunuz diğer belgelerde yer alan kişisel ve özel nitelikli verileriniz; başvurmuş olduğunuz pozisyon ve/veya açık pozisyonlarımıza uygunluğunuzun tespiti, kurum kültürü ve teamüllerine uyum sağlama eğiliminizin belirlenmesi, iş birikimi ve tecrübenizin, mesleki kıdem ve geçmiş iş tecrübelerinizdeki pozisyon ve haklarınızın belirlenmesi, tarafınızla iletişim sağlanması, kişilik özelliklerinize dair fikir sahibi olunması, işyeri ve iş süreçleri güvenliğinin teyidi, ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi ve ileride doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması amaçları ile işlenmektedir.

Tarafınıza ait kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı olarak, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz şekli ile operasyonel faaliyetlerinin yerine getirilmesi için yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), eğitim şirketleri ya da insan kaynakları şirketleri gibi tarafımıza hizmet ya da ürün sağlayan diğer kişiler ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri ve danışmanlık şirketleri dahil olmak üzere üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

Tarafımızca yukarıda sayılan amaçlarla ve kısmen veya tamamen yazılı, görsel ve elektronik ya da elektronik olmayan yollarla edinilen kişisel ve özel nitelikli bilgileriniz, tarafımızca kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, aktarılabilir ya da açıklanabilir.

Tarafımıza, referans bilgisi olarak 3. Kişilere ilişkin bilgileri sağlamanız halinde, söz konusu kişilerin, tarafımızın bu formda belirtildiği şekilde verileri işlemesi (aktarım da dâhil) ile ilgili açık rızalarını almak sizin sorumluluğunuzdadır.

İşbu aydınlatma ve açık rıza formu ile vermiş olduğunuz açık rıza neticesinde, tarafımızca işlenen verileriniz ile ilgili 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca aşağıdaki haklarınızın bulunduğunu belirtiriz:

a) Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yazılı bilgilendirme, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile tarafınıza ait kişisel verilerin tarafımızca hangi amaç ve şartlarla işlenebileceği ve aktarılabileceği konusunda tarafınızı aydınlatma ve açık rızanızı alma amacı ile hazırlanmıştır.